Targi odbędą się już za:  176 dni

Dzielnicowe Targi Nieruchomości, Hala Koło, ul. Obozowa 60

Do góry 

 

Spis Inwestycji

Fort Słu­żew to zespół trzech nowo­cze­snych budyn­ków o kaska­do­wej for­mie, cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się har­mo­nią, ele­gan­cją i wygodą oraz ide­al­nie wpi­su­ją­cych się w oto­cze­nie. Naj­wyż­sze, 9-piętrowe par­tie budyn­ków znaj­dują się u zbiegu ulic Doliny Słu­że­wiec­kiej i Nowo­ur­sy­now­skiej, zaś naj­niż­sze ? sąsia­dują z ist­nie­jącą już niską zabudową.

 

Budynki mają pro­stą i nowo­cze­sną formę. Ceglane ele­wa­cje nawią­zują do histo­rycz­nych zabu­do­wań pobli­skiego Fortu VIII. Ele­ganc­kie, łukowe wej­ścia do kla­tek w przej­ściach bra­mo­wych, inspi­ro­wane są kosza­rami szy­jo­wymi. Kli­matu dodaje pod­świe­tlana fon­tanna chod­ni­kowa, wykoń­czona granitem.

 

Ser­cem osie­dla Fort Słu­żew jest roz­le­gły dzie­dzi­niec. Będą miały tu miej­sce m.in. place zabaw dla dzieci, duże wie­lo­funk­cyjne boisko, ławki oraz sto­jaki rowe­rowe. Wszystko to jest otu­lone zie­le­nią: ozdob­nymi tra­wami, krze­wami i żywo­pło­tami oraz zasta­nym boga­tym drzewostanem.

 

 

ARCHITEKTURA

 

Osie­dle Fort Słu­żew ? dzięki temu, że jest wkom­po­no­wane w histo­ryczne miej­sce, które było inspi­ra­cją dla archi­tek­tów przy pro­jek­to­wa­niu detali archi­tek­to­nicz­nych, ele­wa­cji i wykoń­cze­nia ? jest inwe­sty­cją niezwykłą.

 

Część miesz­kalną sta­no­wią trzy rów­no­le­gle reali­zo­wane budynki, o róż­nej licz­bie mieszkań:

 

  • budy­nek A ? 80 mieszkań
  • budy­nek B ? 189 mieszkań
  • budy­nek C ? 234 mieszkania

 

Każdy z budyn­ków posiada dwu­po­zio­mowy garaż pod­ziemny, komórki loka­tor­skie oraz pomiesz­cze­nia na jed­no­ślady. Bez­pie­czeń­stwo miesz­kań­ców zapewni moni­to­ring (sys­tem CCTV), wide­odo­mo­fony i ochrona. W niż­szych par­tiach budynku, uroku dodają zie­lone dachy.

 

 

MIESZKANIA

 

Fort Słu­żew zapro­jek­to­wano z dba­ło­ścią o naj­drob­niej­sze szcze­góły, a także z myślą o kom­for­cie użyt­kow­ni­ków. Funk­cjo­nalne roz­kłady miesz­kań pozwolą speł­nić naj­wyż­sze wyma­ga­nia przy­szłych mieszkańców.

 

W trzech budyn­kach znaj­dują się miesz­ka­nia o powierzchni od 40 do 144 m2. Są to zarówno kame­ralne i przy­tulne miesz­ka­nia 2-pokojowe, jak i prze­stronne 5-pokojowe. Mini­malna wyso­kość miesz­kań to 2,80 m.

 

Każde z miesz­kań posiada log­gię, a dodat­kowo na naj­wyż­szych pię­trach zapla­no­wane zostały tarasy, nato­miast przy naj­niż­szych kon­dy­gna­cjach ? ogródki. Wszyst­kie miesz­ka­nia wypo­sa­żone są w drew­nianą sto­larkę okienną.

 

W ofer­cie inwe­sty­cji Fort Słu­żew znaj­duje się sze­roki wachlarz miesz­kań. Wybrane miesz­ka­nia posia­dają prze­stronne tarasy i ogródki, dwie łazienki oraz garderobę.

Roz­kład miesz­kań W ofer­cie inwe­sty­cji Fort Słu­żew znaj­duje się bogaty asor­ty­ment typów lokali miesz­kal­nych. Wybrane miesz­ka­nia posia­dają prze­stronne tarasy i ogródki, dwie łazienki oraz garderobę.