Targi odbędą się już za:  56 dni

Dzielnicowe Targi Nieruchomości, Hala Koło, ul. Obozowa 60

Do góry 

 

Atrakcje Targowe

Bez­po­śred­nio od dewelopera

 

W jed­nym miej­scu poznasz ofertę całego rynku i zaku­pisz nowe M według ści­śle okre­ślo­nej loka­li­za­cji. Wszy­scy dewe­lo­pe­rzy przy­go­to­wują na targi spe­cjalne rabaty i promocje.

 

URZĄDZAMY POD KLUCZ.pl 

 

Zapla­nuj nowe M razem z wyma­rzo­nym wnę­trzem. Z nami zro­bisz to kom­plek­sowo, spraw­nie i efek­tow­nie. Tylko dla odwie­dza­ją­cych Targi Dziel­ni­cowe oferta spe­cjalna urzadzamypodklucz.pl i Bosch – pralka lub zmy­warka gra­tis do pakietu wykoń­cze­nia! Ty wybierz swój pre­zent, a resztę zostaw nam.

 

 

 

NAPRAWDĘ KOMPLEKSOWO!

 

Wybie­ra­jąc ofertę urzadzamypodklucz.pl możesz korzy­stać z naj­now­szych roz­wią­zań w naj­lep­szej cenie. Wspól­nie z topo­wymi pro­du­cen­tami zaaran­żu­jemy całe Twoje miesz­ka­nie od pod­łóg po funk­cjo­nalną kuch­nię. Zapre­zen­tu­jemy nowo­ści z oferty firm Bosch, Sie­mens, Grohe, Blum, Bar­li­nek, Opoczno i Porta.

 

Rynek Wtórny

 

Na tar­gach będziesz miał oka­zję poznać także oferty z rynku wtór­nego (grunty, domy, mieszkania):

- oferty bez­po­śred­nie — na Bez­płat­nej Tablicy Ogłoszeń

- oferty pośred­nie — na sto­iskach Agen­cji Nieruchomości.

 

Spis Inwe­sty­cji Mieszkaniowych

 

Na naszych tar­gach otrzy­masz pełen spis inwe­sty­cji wraz z mapami i podzia­łem na dziel­nice War­szawy i oko­liczne powiaty — łącz­nie ponad 900 inwe­sty­cji w jed­nej publikacji.

 

 

Tanie Kre­dyty Mieszkaniowe

 

Na tar­gi wybrane banki i pośred­nicy kre­dy­towi przy­go­to­wują ofertę tanich kre­dy­tów hipo­tecz­nych w pro­mo­cyj­nych opro­cen­to­wa­niach — bez zbęd­nych marż i pro­wi­zji od kupującego.

 

Bez­płatne Porady Targowe

 

Doświad­czeni doradcy finan­sowi i prawni bez­płat­nie odpo­wie­dzą na Pań­stwa wąt­pli­wo­ści i dora­dzą w wybo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej oferty kre­dy­to­wej. Uzy­ska­cie Pań­stwo także wyczer­pu­jące infor­ma­cje na temat pro­gramu Miesz­ka­nie dla Młodych.

 

Kącik Malu­cha

 

Dzieci, które przyjdą na targi będą miały swoje sto­isko na któ­rym będą mogły się bawić. W tym cza­sie ich rodzice będą mogli bez prze­szkód zapo­znać się z tar­gową ofertą. Kącik Malu­cha jest bez­płatny i będzie czynny przez cały okres trwa­nia targów.

 

Kawiar­nia Targowa

 

Chwilę wytchnie­nia i relaksu zapewni naszym gościom Kawia­renka Tar­gowa. To miej­sce, gdzie będzie można napić się kawy i her­baty, coś prze­ką­sić i chwilę odpo­cząć przed dal­szym zwie­dza­niem targów.