Targi odbędą się już za:  56 dni

Dzielnicowe Targi Nieruchomości, Hala Koło, ul. Obozowa 60

Do góry 

 

DEBIUT TARGOWY

 

VILLA MERKURY

 

ul. Narwik 18, Warszawa

 

Loka­li­za­cja – 15 minut od Centrum

 

 

Bemowo od lat cie­szy się dużym zain­te­re­so­wa­niem wśród miesz­kań­ców Sto­licy, dzięki temu stale się roz­wija i zyskuje coraz nowych zwo­len­ni­ków. Villa Mer­kury powstaje w świet­nie sko­mu­ni­ko­wa­nej czę­ści Bemowa przy  ul. Narwik w odle­gło­ści 100 m od ul. Lazu­ro­wej oraz 350 m od pla­no­wa­nej sta­cji metra Lazu­rowa. Spraw­ność komu­ni­ka­cji z innymi dziel­ni­cami Sto­licy umoż­li­wia także trasa S8. Bemowo – Jelonki to cześć War­szawy , w któ­rej rytm mia­sta godzi się z relak­sem i wypo­czyn­kiem.  Poło­że­nie budynku odse­pa­ro­wane jest od  natę­żo­nego, miej­skiego ruchu, więc naj­bliż­sze oto­cze­nie będzie sta­no­wiło wygodę i kom­fort życia dla przy­szłych mieszkańców.

 

W odle­gło­ści do 1 km znaj­dują się liczne obiekty i miej­sca zachę­ca­jące do aktyw­nego spę­dza­nia czasu na świe­żym powie­trzu: tj. Staw Jezio­rzec, Fort Bli­zne, ścieżki rowe­rowe, Aleja Spor­tów Miej­skich oraz do 15 minut spa­ce­rem Park Gór­czew­ska. Bemowo to także wysoko roz­wi­nięta infra­struk­tura han­dlowo usłu­gowa (liczne sklepy, szkoły przed­szkola) powstała m.in. wokół pobli­skich Arte­rii ul. Lazu­ro­wej i Górczewskiej.

 

 

Budy­nek przy­ja­zny mieszkańcom

 

 

Pro­jekt budynku powstał z myślą o wygo­dzie i bez­pie­czeń­stwie przy­szłych miesz­kań­ców. Ele­gancka, nowo­cze­sna oraz niska archi­tek­tura potwier­dza kame­ralny cha­rak­ter inwe­sty­cji, zapro­jek­to­wa­nej ze sta­ran­no­ścią  i uwagą na detale. Przy­szli miesz­kańcy będą mogli cie­szyć się jed­nym z funk­cjo­nal­nych 53 miesz­kań w III– pię­tro­wym budynku z win­dami. W garażu pod­ziem­nym jest zapla­no­wa­nych 69 miejsc posto­jo­wych oraz 39 komó­rek loka­tor­skich. Teren inwe­sty­cji zosta­nie ogro­dzony, a zie­leń zago­spo­da­ro­wana do wspól­nego użytku miesz­kań­ców na plac zabaw dla dzieci i ławeczki.

 

 

Miesz­ka­nia – róż­no­rodne metraże

 

 

W Villi Mer­kury powstaje 53 miesz­kań o róż­no­rod­nych, funk­cjo­nalne metra­żach. Od przy­tul­nych miesz­kań 2 – poko­jo­wych liczą­cych 37,5 m do prze­stron­nych apar­ta­men­tów 5 – poko­jo­wych o powierzchni 107 m2. Miesz­kańcy na par­te­rze będą mieli kom­fort korzy­sta­nia z wydzie­lo­nych, pry­wat­nych ogród­ków od 37–92 m2. Wszyst­kie miesz­ka­nia na pię­trach posia­dają bal­kony lub tarasy. Wiel­kim atu­tem miesz­kań usy­tu­owa­nych na ostat­niej (IV) kon­dy­gna­cji są ogromne tarasy (ok. 67 m2).  Moż­li­wość łącze­nia miesz­kań i dosto­so­wa­nia układu do swo­ich potrzeb.

 

 

Stan­dard i jakość wykonania

 

 

Miesz­ka­nia w stan­dar­dzie dewe­lo­per­skim dopełni pod­wyż­szony stan­dard wyko­na­nia inwe­sty­cji. Prze­wi­dzie­li­śmy mię­dzy innymi roz­wią­za­nia budow­lano– wykoń­cze­niowe tj. :

  • nowo­cze­sne windy w trzech kla­tach budynku,
  • nowo­cze­sna i ele­gancka ele­wa­cja– podzie­lona boniami,
  • szyby antyw­ła­ma­niowe P4 w loka­lach na parterze,
  • ponad­stan­dar­dowa wyso­kość miesz­kań 285–290 cm,
  • pod­grze­wana pochyl­nia wjaz­dowa do garażu (prze­ciw zama­rza­niu i poślizgom),
  • mon­taż insta­la­cji wideodomofonowej,
  • oka­blo­wa­nie pod monitoring.

 

 

BIURO SPRZEDAŻY

 

ul. Narwik 18
01–471 Warszawa

 

Czynne:

ponie­dzia­łek — pią­tek 10:00 — 18:00

sobota — 10 –15
tel. 781–305-305

 

INFOLINIA

tel. 781 305 305