Targi odbędą się już za:  176 dni

Dzielnicowe Targi Nieruchomości, Hala Koło, ul. Obozowa 60

Do góry 

 

DEBIUT TARGOWY

 

 

Osie­dle Kubu­sia Puchatka jest miejscem

 

rów­no­wagi pomię­dzy infrastrukturą

 

miej­ską, a spo­ko­jem i zie­le­nią obszarów

 

pod­miej­skich.

 

 

Inwe­sty­cja ?Osie­dle Kubu­sia Puchatka? to kame­ralne osie­dle w zabu­do­wie bliź­nia­czej. Osiem lokali zre­ali­zo­wa­nych w wyso­kim stan­dar­dzie wyko­naw­czym i wykoń­cze­nio­wym. Prze­stronne wnę­trza, zapro­jek­to­wane z dba­ło­ścią o szcze­góły  na pewno zostaną doce­nione przez przy­szłych mieszkańców.

 

KONTAKT

T. 664 333 599